}else{ ?> background-image

UAV-GC en de risicoregeling


Basisovereenkomst en Annex

De UAV-GC spreekt niet over de risicoregeling, maar over de verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten. Het artikel in de overeenkomst staat in het document 'basisovereenkomst' onder artikel 10. De opsteller van het contract moet in dit artikel aangeven of er sprake is van verrekening en, zo ja, waar beschreven staat hoe dit geregeld is. Meestal is dit in een annex van de vraagspecificatie.

Er wordt vanuit de UAV-GC geen wijze van verrekening beschreven. De opsteller van de overeenkomst dient hier zelf invulling aan te geven. Meestal wordt er gekozen voor een vertrouwd concept: de risicoregeling. Zowel Rijkswaterstaat, Pro-Rail en provincies gebruiken een vergelijkbare verrekeningsmethodiek, gebaseerd op de risicoregeling.

Design & Construct en de risicoregeling

Een standaard tekst voor de annex of voor de vraagspecificatie is er nog niet, maar er komen steeds meer overeenkomsten tussen de verschillende contracten op het gebied van de risicoregeling. In beginsel wordt er, indien er een risicoregeling van toepassing is, uitgegaan van de bekende berekeningsmethodiek. Verschillen zijn er ten aanzien van de wijze en momenten van indienen en natuurlijk in welke makte de aanneemsom voor verrekening in aanmerking komt.

De opdrachtgever bepaalt vaak het loonbestanddeel en -bij GWW werken- het brandstofbestanddeel (bij GWW werken). Of hier een onderbouwing aan ten grondslag ligt is niet bekend, maar vermoedelijk wordt er geput uit eerdere contracten. Een lastiger onderwerp zijn de bouwstoffen, in het bijzonder bij GWW werken. Vanwege de ontwerpvrijheid is het uiteraard goed mogelijk dat aannemers verschillende keuzes maken in materialen. Zo kan een aannemer kiezen voor een stalen brug of een betonnen brug. Daarnaast is er een planningsvrijheid, hetgeen kan leiden bij de ene aannemer dat deze kiest voor een vroege aanleg van een stalen brug en een late van een betonnen brug, terwijl een andere aannemer dit juist andersom plant. Bij het hanteren van vaste percentages voor bouwstofbestanddelen, kan dit voor wat betreft de compensatie van prijsfluctuaties behoorlijk uit de pas gaan lopen.

In het geval er ook een lange onderhoudstermijn onderdeel van het contract is, strekt het tot aanbeveling om voor deze periode in ieder geval een andere risicoregeling van toepassing te verklaren.

Contracttekst

De basisovereenkomst verwijst naar een annex. Vaak wordt er naast de annex ook eisen gesteld in de vraagspecificatie. In onderstaande contracttekst is gekozen om de annex te gebruiken om de risicoregeling te beschrijven en uitsluitend vanuit de vraagspecificatie te verwijzen naar Annex om de aantoonplicht bij de opdrachtnemer te leggen.

Versie 1.0

Annex
VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Blauwe teksten aanpassen

Artikel 1 Algemeen

1.    Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

2.   Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende Werkzaamheden.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1.   Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

waarin:

V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend wordt gebaseerd op de (geaccepteerde) termijnstaat;

Ln = het indexcijfer(s) voor de betreffende productgroep geldend over de periode waarop een termiijnbedrag betrekking heeft;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de datum van aanbesteding;

Lb = het vaste kostenbestanddeel in procenten per productgroep, zoals aangegeven in lid 2;

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging plaatsvindt.

2.    Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de kostenbestanddelen Lb die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde groepen te worden gehanteerd. De verrekening vindt plaats over de termijnbedragen op basis van vaste percentages voor de hieronder aangegeven kostenbestanddelen. Voor de berekening van het verrekenbare bedrag dienen in de formule in het vorige lid voor Lb de volgende vaste percentages te worden aangehouden:

voor het Werk:

·        categorie 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = XXX %;

·        categorie 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = XXX %;

·        categorie nn <beschrijving> Lb = XXX%;

voor de Meerjarige Onderhoudsperiode:

.        categorie 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = XXX %;

.        categorie 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = XXX %

.        categorie nn <beschrijving> Lb = XXX%

 

 

3.    De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst, en voor de Meerjarige Onderhoudsperiode, gedurende de in artikel 2 lid 2 genoemde periode.

4.    De verrekening vindt plaats over de termijnbedragen. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1.    Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst.

2.    Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst worden niet verrekend.

3.    De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst.

4.    Wanneer indexcijfers niet definitief zijn vastgesteld, dan gelden de voorlopige indexcijfers of, indien er geen voorlopige indexcijfers zijn, de laatste bekende voorlopige, en anders definitieve indexcijfers. De voor deze overeenkomst laatste verrekening wordt uitgevoerd met uitsluitend definitieve indexcijfers.

5.    Verrekening geschiedt op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde onderbouwing van het bedrag en onder toevoeging van de indexcijfers. De onderbouwing toont tenminste:

a.    De gebruikte prijspeildatum

b.    De termijnbedragen en de som van de termijnbedragen

c.    De onderbouwing van het te verrekenen bedrag per termijnbedrag

d.    De opbouw van het te verrekenbedrag per bestanddeel en de som van de verrekenbedragen

e.    De gebruikte indexcijfers

f.     Een duidelijke opmerking of de indexcijfers definitief zijn of niet.

Artikel 4 Facturering

1.    Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform §33 UAV-GC.

2.    Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van de onderbouwing zoals bedoeld in artikel 3-5 van deze annex. Op het verzoek staan onder elkaar het totale verrekenbare bedrag over alle perioden, het totale verrekenbare bedrag waarvoor een prestatieverklaring is afgegeven en verschil daartussen zijnde het bedrag waarvoor nu een prestatieverklaring wordt aangevraagd.

3.    Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet binnen een redelijke termijn na een twaalfwekelijkse periode worden ingediend, gerekend vanaf de start van de eerste termijn van de termijnstaat.

4.    Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Vraagspecificatie

Opnemen onder het deel ‘eisen aan werkzaamheden’ (vaak proceseisen genoemd)

Eis XXXX    Opdrachtnemer dient voor de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten een berekening op te stellen in overeenstemming met de verrekeningsgrondslag risicoregeling, zoals opgenomen in annex VII van de Vraagspecificatie.

Download de tekst voor de annex als PDF of als Word bestand
hide panel Loading...