}else{ ?> background-image

RWU 1991


Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw

In de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 staat de regeling beschreven en toegelicht. De beschrijving vindt u verder op deze pagina. In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en overige werken, zoals onderhoud en verbouw.

Indexen

De RWU gebruikt twee indexen, namelijk een index voor loonkosten en een index voor materialen. Op de website van Bouwend Nederland kunt u deze indexen terugvinden.

In de beschrijving van de RWU 1991 onder artikel 2 vindt u welke bestanddeelpercentages toegepast moeten worden. Hier staat:

  • Het loonbestanddeel bedraagt voor nieuwbouwwerken 45% en voor overige werken 55%, tenzij het bestek anders bepaalt.
  • Het materiaalbestanddeel bedraagt voor nieuwbouwwerken 45% en voor overige werken 35%, tenzij het bestek anders bepaalt.

De indexen van de RWU 1991 zijn via de automatische updatefunctie beschikbaar in RisicoRegeling.

Berekeningsmethodiek

Indexen bij nieuwbouw

Indexen bij verbouw

Beschrijving risicoregeling

Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991

I

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.

loonbestanddeel: het in de aannemingssom begrepen bedrag aan loonkosten, uitgedrukt in een percentage van de aannemingssom, welk percentage tevens geldt voor eik termijnbedrag;

b.

loonindex: de door de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw vastgestelde loonindex;

c.

materiaalbestanddeel: het in de aannemingssom begrepen bedrag aan materiaalprijzen, uitgedrukt in een percentage van de aannemingssom, welk percentage tevens geldt voor eik termijnbedrag;

d.

materiaalindex: de door de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex;

e.

partijen: opdrachtgever en aannemer;

f.

peildatum: de datum van inschrijving of prijsaanbieding;

g.

termijnbedrag: het bedrag van een termijnbetaling voor verricht werk;

h.

tijdfactor: het aantal kalenderdagen van de periode waarop een termijnbedrag betrekking heeft en waarop een loon- of materiaalindex constant is, gedeeld door het totale aantal kalenderdagen van dezelfde periode, en

i.

Verrekenen: het aan de aannemer vergoeden of op de aannemer verhalen van na de peildatum opgetreden wijzigingen van loonkosten of materiaalprijzen op basis van wijzigingen van respectievelijk de loon- of materiaalindex.

II

Loon- en materiaalbestanddeel

Artikel 2

1.

Het loonbestanddeel bedraagt voor nieuwbouwwerken 45% en voor overige werken 55%, tenzij het bestek anders bepaalt.

2.

Het materiaalbestanddeel bedraagt voor nieuwbouwwerken 45% en voor overige werken 35%, tenzij het bestek anders bepaalt.

III

Verrekening wijziging loonkosten

Artikel 3

1.

De verrekening van wijzigingen van loonkosten geschiedt volgens de formule:

VI =((Ln - Lp) / Lp) x Lb x Tf x Tb

2.

In de formule, bedoeld in het eerst lid, staat voor:

VI:de te verrekenen loonkosten per termijnbetaling;

Ln: de loonindex(en) over de periode waarop een termijnbedrag betrekking heeft;

Lp: de loonindex op de peildatum;

Lb: het loonbestanddeel;

Tf: de tijdfactor(en), en

Tb: het termijnbedrag.

IV

Verrekening wijziging materiaalprijzen

Artikel 4

1.

De verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen geschiedt volgens de formule:

Vm =((Mn - Mp) / Mp) x Mb x Tf x Tb

2.

In de formule, bedoeld in het eerste lid, staat voor:

Vm: de te verrekenen materiaalprijzen per termijnbetaling;

Mn: de materiaalindex(en) over de periode waarop een termijnbedrag betrekking heeft;

Mp: de materiaalindex op de peildatum;

Artikel 6

Elk bedrag dat op grond van deze regeling wordt verrekend, wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

VII

Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw

Artikel 7

1.

Met de uitvoering van deze regeling is belast de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw, Postbus 30435, 2500 GK 's-Gravenhage, telefoon: 070 - 3738393, fax: 070 - 3635682.

2.

In de bij deze regeling behorende bijlage1 zijn bij reglement regels gesteld omtrent taak, werkwijze en samenstelling van de commissie, bedoeld in het eerste lid.

VIII

Intrekking

Artikel 8

1.

De Risicoregeling Woningbouw 1964 wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 1991.

2.

De Risicoregeling Utiliteitsbouw 1973 wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 1991.

3.

De Commissie Normlonen en Normprijzen wordt opgeheven met ingang van 1 juli 1991.

IX

Citeertitel

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991.

X

Inwerkingtreding

Artikel 10

Deze regeling is vastgesteld door:

a.

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) te 's-Gravenhage;

b.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te 's-Gravenhage, en

c.

De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) te 's-Gravenhage en treedt in werking met ingang van 1 juli 1991.

1

zie Reglement Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw

© RisicoRegeling.nl 2022
hide panel Loading...