}else{ ?> background-image

Standaard RAW Bepalingen


Risicoregeling Standaard RAW Bepalingen

De Standaard RAW Bepalingen zijn de door de stichting CROW opgestelde bepalingen op basis waarvan bestekken voor de GWW worden opgesteld. In hoofdstuk 1 paragraaf 4 staat de risicoregeling beschreven. Merk op dat de risicoregeling altijd van toepassing is, tenzij deze natuurlijk specifiek wordt uitgesloten. Helaas gebeurt dat nog te vaak.
CROW uitgave Risicoregeling GWW 1995. Een kopie is te downloaden via de website van BouwendNederland

Indexen

De indexen voor deze risicoregeling worden maandelijks vastgesteld door de Raadscommissie Risicoregeling GWW. De indexen worden gepubliceerd in de Cobouw. Via het CROW is een abonnement op de indexen te krijgen.

Er worden drie groepen met indexen onderscheiden

  • loonkosten;
  • brandstofgroepen;
  • bouwstofgroepen.

In elk van deze groepen zijn verschillende indexen terug te vinden. Tot enkele jaren gelden was er in de brandstofgroep een index voor 'brandstof met laag accijnstarief', vaak rode diesel genoemd. Deze index is vervallen nadat de rijksoverheid het gebruik van rode diesel bij bouwprojecten per wet heeft verboden.

Download de bijlage bij de brief van het CROW inzake de afschaffing gasolie met laag accijnstarief.

Loongroep Loonkosten
Brandstofgroep Gasolie hoog accijnstarief
Gastolie met laag accijnstarief (vervallen)
Gasolie excl. accijns
Elektriciteit
Bouwstofgroep Grind- en industriezand
Steenslag en brekerzand
Betonmortel
Betonproducten
Cement
Breuksteen
Kunststoff. incl.pvc, excl. geosynth.
Betonstaal
Staal excl. betonstaal
Wegenbouw bitumen
Bitumin. bindmiddelen
Mineraal asfaltmengsel incl. brandstof

De indexen van Raadscommissie Risicoregeling GWW kan via de automatische updatefunctie beschikbaar gesteld worden in RisicoRegeling.

Berekeningsmethodiek

In de Standaard RAW bepalingen staat de berekeningsmethodiek beschreven. Voor zover in het bestek is aangegeven zal voor zowel loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen een aparte berekening gemaakt moeten worden voor elke termijn. Het te verrekenen bedrag wordt bepaald aan de hand van de indexwaarde op de dag van de aanbesteding, en de indexwaarde of -waarden die in periode van de termijn van toepassing waren.

Belangrijk om te weten is dat brandstof en bitumen al vanaf de eerste dag verrekenbaar zijn, en loonkosten en overige bouwstoffen pas één jaar na de aanbestedingsdatum. De aanbestedingsdatum is een andere dag dan de dag van gunning.

Iets dat vaak verkeerd wordt gedaan bij de berekening is de juiste keuze van de indexwaarde bij een termijn. Vaak wordt de indexwaarde genomen die op de laatste dag van de termijn van toepassing is. De berekening schrijft echter voor dat een termijn moet worden verrekend tegen de indexwaarden die van toepassing zijn op de termijn.

In tegenstelling tot de loonkosten en de brandstofgroepen, en in tegenstelling tot bijvoorbeeld de risicoregelingen RWU en ALIB, geldt voor bouwstofgroepen dat er geen sprake is van een percentage van de aanneemsom, maar dat het gaat om de geleverde hoeveelheden. Feitelijk moet er zelfs een aparte bestekspost zijn voor bouwstoffen. Tijdens het opstellen van het bestek is er vaak weinig aandacht voor de risicoregeling, en dit gaat dan ook vaak mis.

Vragen voor inlichtingen

Vaak wordt de risicoregeling uitgesloten. Het kan zinvol zijn, met name bij opdrachten die langer dan één jaar duren, of waarbij er een aanzienlijke kans is dat de werkzaamheden langer gaan duren dan gepland, om de risicoregeling van toepassing te laten zijn.

Een bestek is vaak niet voorzien van leverantieposten, waardoor de risicoregeling niet van toepassing op bouwstoffen is. Vraag bij de aanbesteder of dit aangepast kan worden of hoe hiermee omgegaan moet worden.

© RisicoRegeling.nl 2022
hide panel Loading...