}else{ ?> background-image

Wat is de risicoregeling


De risicoregeling is een regeling die gebruikt wordt in de bouw. De regeling geldt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (aannemer). De regeling heeft als doel om prijswijzigngen van lonen, brandstof en materialen te compenseren. De risicoregeling maakt gebruik van indexen die door bijvoorbeeld CROW, Bouwend Nederland of het Centraal Bureau voor de Statistiek worden uitgegeven. Op basis van deze indexen kan de prijsfluctuatie weergegeven worden ten opzichte van de datum dat het werk is aanbesteed, oftewel de prijspeildatum. Elke (betalings)termijn wordt per loon-, energie-, of materiaaldeel gekeken wat de prijswijziging is en vervolgens berekend welke prijscompensatie toegepast moet worden.

Aandachtspunten
  • Uitgangspunt van een risicoregeling is het beperken van de risico’s die ontstaan door loon- en prijswijzigingen. Deze risico’s worden hierbij volgens een methode verrekend op basis van een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Welke risicoregeling ook wordt gebruikt, het gaat om een beperking van het risico en niet om het volledig wegnemen van het risico.
  • Let erop dat de risicoregeling slechts geldt voor de in de regeling genoemde onderdelen van het werk. Bevat een werk onderdelen die niet in de risicoregeling zijn genoemd , dan vindt voor deze onderdelen van het werk géén indexering plaats!

Berekening
De berekening is voor de meeste voorgeschreven risicoregelingen gelijk. Wiskundig is deze het best beschreven in de Standaard RAW Bepalingen van CROW. Belangrijk verschil tussen de risicoregeling van CROW en de andere is dat CROW bij bouwstofbestanddelen uitgaat van werkelijk geleverde materiaalbedragen en niet van een bestanddeelpercentage.

De berekening is niet zo eenvoudig als soms gedacht wordt. In de praktijk wordt er daarom vaak een eenvoudigere berekening toegepast waarin de hele betalingstermijn wordt verrekend tegen de indexwaarden die gelden op de laatste dag van de termijn. In de regel is deze berekening ongunstig voor de opdrachtgever.

De meest bekende risicoregelingen staan op deze website beschreven. Via deze website is een programma te downloaden waarmee de risicoregeling eenvoudig te berekenen is.

hide panel Loading...